Геокомпозит

Производ составен од геогрид и геотекстил. Се користи за стабилизација на подлоги во нискоградбата (патишта и железници)